МИГ Исперих ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП “

Проектите, одобрени по настоящата процедура, следва да бъдат изпълнени на територията на община Исперих. В процедурата има три крайни срока за кандидатстване. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 45 000 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 351 900 лева. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 50 000 лв. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 391000 лв. Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 90% от общата стойност на допустимите разходи по проекта. Остатъкът от общите допустими…

Още...

Подмярка 6.4.1 (2018)

  Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Цели на предоставяната БФП по  процедурата: Развитие на конкурентоспособността на селските райони; създаване на заетост Общ размер на БФП  по процедурата (в лв.): До левовата равностойност на 100 000 000 евро Допустими кандидати: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите Примерни допустими дейности Инвестиции в неземеделски дейности, като например: ·      Производство или продажба на продукти, които не са включени…

Още...

Обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Основни условия: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“ е както следва: Общ размер на безвъзмездната финансова помощ 67 227 768.06 лева 34 373 012 евро Предвидено е следното секторно разпределение на наличния бюджет по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“: 1) Сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства 23 529 718.82 лева 2) Сектори от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия a) Сектори с изключение на ИКТ 33 613 884.03 лева b)…

Още...

Mикрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия. Основни параметри на финансовия инструмент: Размер на кредитите – от 5000 лв. до 48 895 лв. Срок на кредита до 10 години Възможност за гратисен период по главницата до 2 години Какво финансираме: Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност Работен капитал…

Още...

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект – 200 000 лева Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от категорията на предприятието-кандидат: Микро предприятия: 500 000 лева Mалки предприятия: 1 000 000 лева Средни предприятия: 1 500 000 лева I. Елемент А „Внедряване“ Процент на съфинансиране за кандидата – приложим режим „регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014: Максималният интензитет на безвъзмездна финансова…

Още...

НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ПО ОП РЧР ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На 8 декември 2017 в сградата на Министерството на труда и социалната политика  се подписаха първите две споразумения между Фондът на фондовете и финансови посредници. Финансовият инструмент (ФИ) ще подкрепя стартиращи и социални предприятия, както и предприятия създадени от хора, които са безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29 г. Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5 000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период. Лихвеният процент на микрокредитите…

Още...

Процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Кандидати: 1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. 2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди датата на обявяване на процедурата и имат по-малко от две приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения. 3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които към датата на кандидатстване отговарят на изискванията за микро, малко или средно…

Още...