гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Хоризонт 2020

В интервала от 7.11.2017 до 23.9.2020 „Хоризонт 2020“ е единствената програма, която предлага 100% финансиране на МСП, големи и микропредприятия. 

 

Програмата е с бюджет в размер на близо 80 млрд  евро за период от 7 години (2014—2020 г.)

„Хоризонт 2020“ се изпълнява от Европейската комисия, изпълнителния орган на Европейския съюз, или от различни генерални дирекции или от изпълнителни агенции като Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA), Изпълнителна агенция за МСП (EASME) или Изпълнителна агенция ERC (ERCEA).

Целта на рамковата програма е да завърши Европейското изследователско пространство (ERA) чрез координиране на националните изследователски политики и обединяване на финансиране за научни изследвания в някои области, за да се избегне дублиране. Самата програма се разглежда като инструмент на политиката за прилагане на други политически инициативи на високо равнище на Европейския съюз, като „Европа 2020“ и „Съюз за иновации“.

„Хоризонт 2020“ има няколко грантови схеми, ориентирани към подкрепа на различни типове дейности. Първата е за научноизследователски и иновативни дейности (НИИД). Тя подкрепя проекти с ясно дефинирани предизвикателства, които могат да доведат до натрупване на нови познания или до нови технологии. Втората схема е за иновативни дейности, които са по-близки до пазара в сравнение с НИИД и са пряко предназначени за изготвяне на планове или проекти за нови или подобрени продукти, процеси или услуги. Общото за двете схеми е, че по тях могат да кандидатстват с проектни предложения само консорциуми от поне три независими юридически лица от поне три различни страни, съответно фирми, научни, образователни, неправителствени, публични и други организации. Безвъзмездното финансиране на проекти по първата схема е до 100%, а за втората – до 70%, за бизнес организации и до 100% за организации с идеална цел. За всяка тема, включена в тези схеми, са посочени индивидуални граници на подкрепа от ЕС. Те варират в широки граници – от 1-2 млн. евро до над 10 млн. евро, като не се изключва подаване и селекция на предложения с молба за други извън предложените от ЕС суми.

Третата схема е инструмент за малки и средни предприятия (МСП) и е предназначена за високоиновативни МСП с амбиции да развиват своя потенциал за растеж. По нея може да участва самостоятелно дори само едно МСП или консорциум само от МСП от една или повече страни. Първата фаза на тази схема е за предпроектни проучвания и проверка на осъществимостта и приложимостта на иновационната идея/концепция. Фаза две е за изпълнение на набор от иновативни дейности, включително демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, покупка на оборудване и други подобни, чиято цел е да се приведе иновационната идея (продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост и да се подготви за въвеждане в пазара. По втората фаза може да се кандидатства след приключване на първата или директно. Безвъзмездното финансиране на проекти по двете фази е 70%, а само по отделни теми е 100%. Подкрепата е 50 хил. евро за проекти на фаза 1 и между 500 хил. и 2.5 млн. евро за проекти на фаза 2. На третата фаза не се предоставя пряко финансиране, а се предлагат мерки за достъп до финансови механизми, включително фондове за рисков капитал и др. В тази схема са подбрани 13 теми за проектни предложения от почти всички направления на втория и третия приоритетен стълб.

Четвъртата пилотна схема „Бърз път към иновации“ е насочена към финансиране с до 3 млн. лв. (70% безвъзмездно) на иновационни дейности, които са близо до достигането си до пазара и до широко приложение в практиката. Тези дейности могат да бъдат от всички направения и теми, включени във втория и третия приоритетен стълб. По тази схема могат да участват консорциуми с по три до пет независими организации от поне три страни, ако е спазено поне едно от следните условия:

  1. Най-малко 60% от общия бюджет на проекта да бъде разпределен за производствени фирми;
  2. Минималният брой участници – производствени компании, трябва да са два в консорциум от три или четири участника или три в консорциум от пет участника.

Процедури за кандидатстване и програми