гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Консултации

Европейски програми и проекти

За да осъществи политиките на сближаване, регионално развитие, икономика, образование, земеделие и тн., Европейският съюз предоставя финансови средства на държавите-членки. Тези средства достигат до българските граждани, организации , предприятия, институции и други, след кандидатстване по определени програми. Методът, по който се предоставят средствата е чрез реализирането на проекти, които трябва да съотвестват на определени изисквания и да са релевантни на приоритетите на ЕС.

Консултациите, които фирмата предоставя на своите клиенти са насочени както към целия цикъл на кандидатстване и управление на проекта, така и към само една от фазите.

 

Услугите, които ви предлагаме са:

1) Предоставяне на актуална информация относно програмите, откритите процедури за кандидатстване, проекти в които може да участвате, начините за кандидатстване. По този начин се цели нашите клиенти да бъдат напълно информирани за възможностите, които фондовете предоставят и как да се възползват от тях.

2) Обсъждане или генериране на проектни идеи. Услугата позволява на нашите клиенти да преценят дали идеята им е подходяща за кандидатстване по избраната от тях програма, има ли подходяща програма за тази идея и ако не, могат ли да се направят трансформации на проектната идея, за да стане тя подходяща за финансиране. Тази услуга цели да коригира или генерира подходяща идея, която при евентуалното й превръщане в проект да бъде в съответствие с целите на програмата.

3) Предоставяне на консултации, свързани с изискванията за кандидатстване, подготовката на документацията, разработката на проекта и последващото кандидатстване. Тази услуга е свързана с практическата подготовка на клиента за кандидатстване. Създават се необходимите условия за допустимост на кандидата, според изискванията на процедурата, попълва се формуляр/ бизнес план и се подготвят необходимите заявления, декларации и други документи. Подпомагаме клиента при подаването на документите към администрацията.

4) Предоставяме консултации, свързани с управлението на одобрени проекти на нашите клиенти. Консултациите могат да бъдат свързани с определени въпроси, както и към цялостното управление на проекта.

5) Фирмата може да бъде наета и от фирми със сходна дейност, ако имат необходимост от човешки ресурси, за разработка на проектни предложения. Фирмата работи като подизпълнител при постъпили поръчки за изготвяне на проектни предложения.

Цените се определят спрямо броя на услугите, които се използват. Клиентите ни могат да се възползват от различен набор от услуги, като наемат фирмата както за изготвяне и реализиране на един проект, така и като главен консултант по създаване и управление на проекти за дадената организация.

 

Процедури за кандидатстване и програми