гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Услуги

европейски проекти

Консултациите, които фирмата предоставя на своите клиенти са насочени както към целия цикъл на кандидатстване и управление на проекта, така и към само една от фазите.

Фирмата осъществява дейност на територията на цялата страна с централни офиси в гр. Русе и гр. София.

Услугите, които ви предлагаме са:
1) Предоставяне на актуална информация относно програмите, откритите процедури за кандидатстване, проекти в които може да участвате, начините за кандидатстване. По този начин се цели нашите клиенти да бъдат напълно информирани за възможностите, които фондовете предоставят и как да се възползват от тях.

2) Обсъждане или генериране на проектни идеи. Услугата позволява на нашите клиенти да преценят дали идеята им е подходяща за кандидатстване по избраната от тях програма, има ли подходяща програма за тази идея и ако не, могат ли да се направят трансформации на проектната идея, за да стане тя подходяща за финансиране. Тази услуга цели да коригира или генерира подходяща идея, която при евентуалното й превръщане в проект да бъде в съответствие с целите на програмата.

3) Предоставяне на консултации, свързани с изискванията за кандидатстване, подготовката на документацията, разработката на проекта и последващото кандидатстване. Тази услуга е свързана с практическата подготовка на клиента за кандидатстване. Създават се необходимите условия за допустимост на кандидата, според изискванията на процедурата, попълва се формуляр/ бизнес план и се подготвят необходимите заявления, декларации и други документи. Подпомагаме клиента при подаването на документите към администрацията.

4) Предоставяме консултации, свързани с управлението на одобрени проекти на нашите клиенти. Консултациите могат да бъдат свързани с определени въпроси, както и към цялостното управление на проекта.

5) Фирмата може да бъде наета и от фирми със сходна дейност, ако имат необходимост от човешки ресурси, за разработка на проектни предложения. Фирмата работи като подизпълнител при постъпили поръчки за изготвяне на проектни предложения.
Цените се определят спрямо броя на услугите, които се използват. Клиентите ни могат да се възползват от различен набор от услуги, като наемат фирмата както за изготвяне и реализиране на един проект, така и като главен консултант по създаване и управление на проекти за дадената организация.

GDPR

Примус Инвестмънт предлага консултантски услуги на администратори на данни или обработващи данни, във връзка с подготовката и спазването на общия регламент относно защитата на данните .

Услуги:

1. подготовка на документация за спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашата организация.

Услугата вклюва подготовка на различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, процедури за проверка и контрол, уведомления, потвърждения, модели на съгласия за клиенти и служители, искания за достъп до личните данни, мерки за защита на личните данни, договор между администратор и обработващ лични данни, политика за защита на личните данни, вътрешни регистри, клаузи в договори, разрешения, протоколи, както и други релевантни документи.

Цената на услугата се определя след анализ на интензитета на работа, която трябва да се свърши за конкретния администратор, след което се преминава към изготвяне на оферта.

GDPR

2. Подготовка и избор на длъжностно лице за защита на личните данни

Дейността на длъжностното лице се свежда най-малко до изпълнение на следните задачи:

-да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка;

- да наблюдава спазването на регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

- при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката съгласно член 35 (Оценка на въздействието върху защитата на данните) от регламента;

-да си сътрудничи с надзорния орган;

-да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация, посочена в член 36 от регламента, и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

Ако обработвате голям брой данни или данните са някои от следните видове( лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.), това означава, че най-вероятно ще ви е необходимо длъжностно лице по защита на данните.


Управление на отпадъците

1.Разрешителни режими

Всички фирми, желаещи да извършват събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, подлежат на издаване на разрешителен или регистрационен документ.

Заявленията, които следва да се подадат пред компетентните органи, са различни в зависимост от дейностите, които ще се извършват. Примус Инвестмънт предоставя услуги във връзка с обработката на тези заявления:

• Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

• Заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

• Заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци;

• Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за продължаване срока на действието на разрешение на организация по оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО);

• Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за продължаване срока на действието на разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на МРО;

• Заявления за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;

• Документи за трансграничен превоз на отпадъци по общите информационни изисквания и за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.

Управление на отпадъците

2.Отчетност

Задълженията за подаване на информация към компетентните органи (РИОСВ, ИАОС) се отнасят за всички фирми, извършващи дейности с отпадъци, включително и фирмите, които в резултат от дейността си генерират опасни и/или производствени отпадъци. Такива задължения имат например автосервизи, автоморги, пунктове за вторични суровини, сервизи за електрическо и електронно оборудване, производствени предприятия, магазини за хранителни стоки, заведения за обществено хранене и други.

Отчетността изисква документиране на количествата и видовете отпадъци, както и дейностите, извършвани с тях. Информацията периодично се представя пред компетентните органи. Услугите, които фирмата предоставя са следните:

• Подготовка и представяне за заверяване в РИОСВ на отчетни книги за дейности с отпадъци;
• Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
• Изготвяне на идентификационен документ за превоз на опасни отпадъци;
• Изготвяне на годишни отчети по отпадъци;

Мениджмънт

Услуги, насочени към успешно развитие на предприятието

- менторство за развитие на бизнеса

– съвети за конкретната бизнес дейност с цел усъвършенстване на прилагания бизнес модел, практически насоки за решаване на конкретни казуси от организационен и управленски характер, др.;

- консултации по маркетинг във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;

- създаване на бизнес контакти и подпомагане процесите на договаряне – намиране и свързване с конкретни бизнес партньори, консултации по текстове на договори, др.;

- услуги по управление на човешките ресурси;

-други подпомагащи развитието на начинаещия бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, изготвяне на документи, подпомагане участието в търговски изложения и панаири