гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

„Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти  „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ са, както следва:
 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект : 100 000 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат:


Микро и малки предприятия: 500 000 лева.

Средни предприятия: 750 000 лева.

Големи предприятия: 1 000 000 лева.

Допустими кандидати:

-Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

-Да имат минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.) преди датата на обявяване на процедурата.

-Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за управление на средствата от Европейките структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Допустими проекти:

Изпълнението на проекта следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги. Внедряваните иновации следва да попадат в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

Иновация е нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес).

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване.
  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др.

Елемент  Б „Услуги“

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Формуляр за анализ на допустимост и предварителна оценка на кандидата

Може да посочите и брой служители, работещи към предприятието на трудов договор.
Опишете дали фирмата е собственик на дялове или акции в други фирми, както и участието на съдружниците.

Процедури за кандидатстване и програми