гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Социални инициативи

Примус Инвестмънт е социално предприятие, което чрез предоставянето на своите услуги, осигурява средства за извършването на социални инициативи и проекти, насочени в подкрепа на лица от уязвими групи, подобряване на здравословното състояние на болни лица и превенция на околната среда.

Нашата основна цел е да убедим нашите клиенти да инвестират средства в социални каузи, като им осигурим използването на бизнес услуги на по-ниска цена от стандартното и в същото време да допринесем за развитието на тяхната дейност.

С използването на нашите услуги ще допринесете за подобряване на положението на различни целеви групи, като 40% от цената, която платите ще бъде отделена за социална инициатива. Ще получите информация какви социални инициативи са подкрепени с вашите средства.

ОБУЧЕНИЯ

 Цел: 

Повишаване квалификацията на лица от уязвими групи

Целеви групи:

Младежи в неравностойно положение;

Безработни, включително продължително безработни; 

Лица, ползващи резидентни услуги;

ЗДРАВЕ

 Цел: 

Осигуряване на средства за лечение на крайно нуждаещи се и лица с липса на финансови средства 

Целеви групи:

Семейства или родители, отглеждащи деца с увреждания

Деца, нуждаещи се от лечение в чужбина или специализирано лечение в България

ОКОЛНА СРЕДА

 Цел: 

Инвестиции в проекти и инициативи по третиране на битови отпадъци и такива за превенция на околната среда

Целеви групи:

 

Обществени площадки, градинки, жилищни кооперации, паркове, училища

ОБУЧЕНИЯ

В резултат от инвестициите, събрани от предоставянето на услуги на клиенти ще се допринесе за включването на повече хора с ниско образование в заетост. Мерките за придобиване на нови умения и квалификация за безработни и неактивни хора с ниско образование и квалификация ще спомогнат за преодоляване на пречките пред намиране на възможности за трудова заетост на тези целеви групи. Необходимостта от подкрепа е ясно основана от идентифицираните национални приоритети и измерените статистически данни по отношение на тези целеви групи и свързаните с нея предизвикателства пред пазара на труда. Наличните данни за състоянието на групите в неравностойно положение на пазара на труда за 2013 г. са тревожни, като в последните години положениетои на тези групи започва да се подобрява, но все още е необходима продължителна подкрепа. По-голямата част от регистираните безработни лица, както и младежите като цяло, нямат необходимите знания, умения и компетенции, които да им осигурят по-добри перспективи за реализация на пазара на труда. В тази връзка поставените цели, пред компанията за подкрепа на тази проблемна област са съобразени с Актуализираната стратегия по заетостта на Република България, а именно:

Осигуряване на разнообразие от „образователни пътеки“, чрез подобряване на алтернативните форми на обучение и по-специално самостоятелното и индивидуалното обучение, стимулиране на дистанционното обучение и други комбинирани форми на обучения за лица от уязвими групи, с цел успешното им интегриране на пазара на труда. Създаване на образователни програми за ограмотяване и за придобиване на базови умения и компетентности, с цел продължаване на образованието, професионално обучение или започване на работа.

ЗДРАВЕ

Актуална тема в обществото днес са проблемите на децата с увреждания и техните родители. Един от сериозните проблеми по мнение на някои родители са бюрокрацията, липса на подкрепа за наличие на помощни средства за предвижване на децата, например липса на достъп за инвалидни колички. Истинско изпитание е за родителите да отидат заедно с детето им до магазина, в банката, или дори пред входа на жилищната им кооперация.

Липсата на асистенти е едно от сериозните проблеми, свързани с бюрокрацията, като е въпрос на късмет дали даден кандидат ще се класира. Родителите остават често без възможност да оставят детето на някого или да работят и така дори родителя е поставен в риск от социална изолация.

В тази връзка част от средствата, които се заплатят за използването на услуги ще бъдат насочени към осигуряване на инициативи, с които да се допринесе за решаване на част от проблемите на децата и техните родители, включително подкрепа за лечение.

В днешно време е често срещано в публичното пространство и медии, постоянни кампании за набиране на средства за малки деца, нуждаещи се от лечение в чужбина или специализирано, но скъпо лечение в България. Предвидено е част от средтсвата да бъдат насочени в подкрепа за лечението на такива деца.

Не е изключено в бъдеще да се подкрепят лица от всички възрасти!

ОКОЛНА СРЕДА

Центърът на ЕС за данни за околната среда и отпадъците е посочил, че за 2010 г. за 29 европейски държави (ЕС-28 и Норвегия) около 60 % от генерираните отпадъци се състоят от минерални отпадъци и почва, до голяма степен от строителство и разрушаване, както и от минни отпадъци. Що се отнася до металните, хартиените, дървените, химическите и медицинските отпадъци, както и животинските и растителните отпадъци, всеки от тези видове възлиза на 2 % до 4 % от общото количество.

Около 10 % от всички отпадъци, генерирани в Европа, се състоят от така наречените „общински отпадъци" — отпадъци, генерирани главно от домакинства и в по-малка степен от малки предприятия, както и от обществени сгради, например училища и болници.

През 2012 г. са генерирани 481 кг твърди общински отпадъци на човек в 33-те държави — членки на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС).

Напоследък в страните от ЕС се наблюдава тенденция за рециклиране на все по-голямо количество отпадъци . Въпреки това все още има големи различия между отделните държави. Така например всяка от държавите Германия, Швеция и Швейцария изпраща под 2 % от своите общински отпадъци на сметищата, докато Хърватия, Латвия и Малта изпращат на сметищата над 90 %.

Лошото управление на отпадъците допринася за изменението на климата и замърсяването на въздуха и засяга пряко много екосистеми и видове.

Отпадъците могат да бъдат рециклирани. Енергията от отпадъците може да се използва за производството на топлина или електричество, които на свой ред могат да заместят енергията, произведена с въглища или други горива. По този начин възстановяването на енергията от отпадъци може да помогне за намаляване на емисиите от парникови газове.

Част от средствата платени от наши клиенти ще подпомогнат инициативи и проекти, насочени към третирането на битови отпадъци - събиране, транспортиране, рециклиране.