гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Процедури за кандидатстване

Предстоящи и актуални процедури за кандидатстване

Представена е кратка информация за предстоящи и актуални програми. Информацията може да бъде променена или актуализирана. Моля, при възникнали въпроси, свържете се с нас!

Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Допустими кандидати:

Съществуващи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или
Закона за кооперациите или са еквивалент но лице по смисъла на законодател ството на държава – членка на Европейското икономическо пространство

Примерни допустими дейности:

Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;

Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите;

Максимален % на съфинансиране:

25% -90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност 

Дата на обявяване на процедурата:

Септември
2019 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):

Мин: 

100 хил. лева

Макс:

В зависимост от категория
та на предприятието кандидат:

-микро и малки предприятия: 500 000 лв.
-средни предприятия: 750 000 лв.
-големи предприятия: 1 000 000 лв.

 

Дигитализация на МСП

Допустими кандидати:

Съществува щи микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Примерни допустими дейности:

Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса

Максимален % на съфинансиране:

70 %

Дата на обявяване на процедурата:

Ноември 2019 г.

Размер на БФП за проект (в лв.):

Мин: 50 000 лв.

Макс: 391 166 лв.

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ ОТ РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ

Допустими кандидати:

Компонент 1: 

работодатели; НПО;

Компонент2: 

Социални предприятия; работодатели;  специализирани предприятия на хора с увреждания; кооперации на хора с увреждания; НПО; общини; доставчици на социални услуги.

Примерни допустими дейности:

Компонент 1:

1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и дейности за активиране на икономически неактивни младежи,които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч.:
• информационни кампании и събития;
• трудови борси;
• индивидуална работа с идентифицираните лица;

• изготвяне на индивидуален профил за определяне на потребностите;

• професионално ориентиране информиране и консултиране;

• психологическо подпомагане;
• насочване към образователни институции и структури на Министерството на образованието и науката на регионално и
местно ниво за продължаване на образованието;
• насочване към включване в обучение;

• осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа; 

• насочване към и подпомагане на регистрация на неактивните лица в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

2.Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучение за придобиване
на професионална квалификация и на ключови компетентности;

3.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;

4.Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:

1.Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика; 

2.Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда;

3.Трудово наставничество за въвеждане и обучение на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес.

4.Адаптиране и оборудване на работното място.

5.Субсидиране на работната заплата и осигуровките за работодатели, които наемат младежите.

Максимален % на съфинансиране:

НП

Дата на обявяване на процедурата:

Септември 2019г.

Размер на БФП за проект (в лв.):

Мин:

НП

Макс:

В случаите на приложимост на Регламент (ЕО) № 1407/20 13, максималният размер на помощта е 391 166 лв.