гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Процедура „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“

Целта на настоящата операция е предоставяне на възможности за съчетаване на професионалния и личния живот на родителите, както и наемане на безработни лица за полагане на грижи за деца в местоработата на родителя.

 

Допустими кандидати:

-Работодатели.

Партньори:

-Работодатели.

Примерни допустими дейности: 

1. Осигуряване на социални придобивки в предприятията (кът за деца), посредством адаптиране и оборудване на подходящо помещение за полагане на почасови грижи за деца.


2. Подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца.


3. Предоставяне на обучение на безработни лица за придобиване на умения за полагане на грижи за деца.


4. Включване на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.

Категории допустими разходи:

-Разходи за персонал;

-Разходи за материали и консумативи;

-Разходи за материални нематериални активи;

-Разходи за услуги;

-Разходи за СМР;

– Непреки разходи.

Максимален % на съ-финансиране:

50%- 70% /според предриятието/.

Размер на БФП за проект (в лв.):

от 50 000 до 150 000 лева.

 

Процедури за кандидатстване и програми