гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността

„Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността”
 
 
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: няма.
 
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 195 583.00 лева.
 
Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта.
 
Кандидатът и партньорът/ите разполагат с финансов капацитет, който се оценява на база данните от счетоводния баланс на организацията за последната финансова.
 
Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство .
 

Процедурата е разделена на 2 компонента. 

Кандидат по КОМПОНЕНТ 1 може да бъде някое от изброените лица:

 
-Работодатели;
-Неправителствени организации.
 
Кандидат по КОМПОНЕНТ 2 може да бъде:
 
– Социално предприятие.
 
Допустими дейности:
 

по КОМПОНЕНТ 1:

1. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи за включването им на пазара на труда, в т.ч.: информационни кампании и събития; индивидуална работа с идентифицираните и други.
 
Разходите за изпълнение на дейност 1 не могат да надхвърлят 20% от общия размер на преките разходи.
 
2. Предоставяне на обучение – мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
 
Мотивационно обучение е обучение за стимулиране и насочване на лицата към придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда, вкл. към придобиване на професионална квалификация и/или заетост.
 
3. Осигуряване на възможност за заетост – наемане на лица от целевата група. Дейността е задължителна.
 
Разходи за възнаграждения по реда на КТ на лицата, включени в субсидирана заетост при работодател са допустими за срок от минимум 6 месеца до 12 месеца за лицата от допустимите целеви групи.
 
Разходи за възнаграждения са в размер на 100 % от сумата на МОД за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единичните групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., както и дължимите вноски за сметка на работодателя, съгласно ЗБДОО и ЗБ наНЗОК, за съответната година и ТЗПБ в размер на 0,4 %.
 
4.Трудово наставничество за младежите, за които се осигурява заетост. 
 
Всеки наставник отговаря за минимум 3 и максимум 7 души – представители на целевата група.Наставникът ще подпомага новоназначените лица за период до 3 месеца. В случаите, в които наставникът подкрепя младежи с увреждания, допустимият период е до 6 месеца. Наставникът трябва да отчете минимум 40 часа месечно като наставник, за да получи съответно възнаграждение за това. Наставникът следва да бъде лице от същото предприятие. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от минималната работна заплата, установена за страната.
 
5. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи. В изпълнение на дейността е допустимо закупуване на оборудване и обзавеждане за новоразкрити работни места, които се заемат от включени в проекта представители на целевите групи. Разходите за тази дейност са в размер до 20% от предвидените разходи за заплати на лицата от целевата група.
 
по КОМПОНЕНТ 2:
 
1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика.
 
 

2. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество за провеждане на трудова практика в реална работна среда – дейността е насочена само към наетите лица в социалното предприятие.

Примерно:

-Развитие на умения за общуване и работа в група;

-Развитие на различни навици и умения;

-Придружаване до работно място/обучение и подкрепа по време на работа;

-Подкрепа за формиране на трудови навици;

-Разработване на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане;

-Включване на лица от целевите групи в обучения за производство/предоставяне на специфични стоки или услуги.

 

3. Обучения за лицата, за които се осигурява заетост.

 

4. Адаптиране и оборудване на новоразкритото/ите работно/и място/места. 

Закупуване на оборудване, свързано с дейността на социалното предприятие, както и на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания и/или извършване на ремонт във връзка с дейността на социалното предприятие и разкриването на новите работни места по проекта.

 
Целева група:
 
Младежи от 16 до 29 г., вкл. с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността;
 

Младежи в риск от 16 до 29 г., вкл. с увреждания;

Лицата трябва да са безработни и неактивни младежи.

 
За целите на процедурата под младежи в риск се разбира – младежи, напуснали специализирани институции и ненастанени в резидентни услуги в общността и младежи, напуснали резидентни услуги в общността; младежи, ползващи социални услуги в общността; младежи, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени; младежи, жертва на злоупотреба, насилие,експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение, застрашаващо здравословното,психологическото и социалното развитие.
 
 
 

Процедури за кандидатстване и програми