гр. София
+359 988 328 806
office@primusbg.com

Дигитализация на МСП

Дигитализация на МСП

Допустими кандидати:
 
Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 
Микро, малки и средни предприятия;
 
Минимум три приключени финансови години (2017, 2018 и 2019 г.);
 

Реализирали са минимален размер нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (2017, 2018 и 2019 г.) ;

Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в НСНМСП 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност:

  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства;
  • Интензивни на знание услуги;
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

Да са заявили подкрепа по проекта за кода си на основна икономическа дейност;

Допустими дейности:

1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, вкл. такива, използващи VR/AR (виртуална/добавена реалност) технологии, AI (изкуствен интелект) др.

2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, вкл. чрез осигуряване на възможност за персонализиране и адаптиране на продуктите/услугите към нуждите на клиентите;

3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP системи (управление на ресурсите); CRM системи (управление на работата с клиенти); SCM (за управление на доставките), MOM/MES системи (управление на производството); APS (оптимизиране на производството); EAM (управление на активите); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения;

4) Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа, осигуряваща наличието на една или повече от следните функционалности:
a) Електронен каталог;
б) Онлайн поръчки или резервации, напр. клиентска кошница;
в) Онлайн чат;
г) Онлайн проследяване на поръчките;
д) Възможност за електронни плащания;
е) Онлайн формуляри за докладване на дефект, заявка за техническо обслужване или за връщане на стоката.

5) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите.

Допустими разходи:

1.Разходи за придобиване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на процеси, продукти и услуги, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

2.Разходи за машини, съоръжения и оборудване под формата на ДМА, необходими за работата на ИКТ системите и приложенията, придобити в рамките на проекта;

3.Разходи за услуги, свързани с въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

  • Минимален размер на помощта 50 000 лв.
  • Максимален размер на помощта 391 166 лв.
  • Интензитет на помощта: до 70%.

Процедури за кандидатстване и програми