PRIMUS

Хоризонт 2020 / Инструмент за МСП


Инструментът за МСП подкрепя малки и средни предприятия, които желаят да разработват и пускат на пазара нови продукти, услуги и бизнес модели, които биха могли да стимулират икономическия растеж.

Инструментът за МСП е предназначен за иноватори с новаторски идеи, които биха могли да създадат нови пазари или да променят съществуващите в Европа и по света.

Компаниите също могат да получат финансиране и наставничество за подобряване на иновационната им идея .

При изпълнение на проектите, кандидатите ще бъдат подпомагани от други бенефициенти на инструмента за МСП, от други компании от всякакъв мащаб и потенциални съинвеститори и последващи инвеститори в цяла Европа.

Като бенефициент на помощта на инструмента за МСП ще спечелите видимост и ще увеличите шансовете си за успех на европейски и международни пазари.

Иновациите, за които се кандидатства трябва да отговарят на нуждите на потребителите и клиентите и да се справят с предизвикателствата на обществото, технологиите и бизнеса по устойчив начин.

Информация за кандидатите:

Кой може да кандидатства?

МСП, включително млади фирми и стартиращи фирми от всеки сектор. Фирмата трябва да е установена в държава-членка на ЕС или в асоциирана към "Хоризонт 2020" страна.

Какви теми са обхванати?

Няма специални теми, на които иновацията трябва да отговаря. Трябва единствено да се избягва отрицателното въздействие върху климата и околната среда.

Как работи?

Инструментът за МСП предоставя цялостна подкрепа за иновациите в бизнеса. Програмата има три фази, включително тренировъчна и менторска услуга.

В следващите редове е представена кратка информация за първите две фази, които са от особено значение за бизнеса.

Фаза 1. Проучване за осъществимост на иновацията:

Фаза 1 е насочена към подготовка на новаторската идея, като цели да я превърне в надежден бизнес план за нейното разширяване.

Подкрепата ще позволи на предприятието - кандидат да се доближи до научноизследователската и развойна дейност, техническата осъществимост и търговския потенциал на новаторската идея.

Дейностите, които се финансират могат да включват например оценка на риска, проучване на пазара, включване на потребителите, анализ на регулаторни ограничения или режими на стандарти, управление на интелектуалната собственост, търсене на партньори или оценка на осъществимостта.

Като резултат, от финансирането на тази фаза, трябва да формулирате солиден иновативен проект с голям потенциал с европейска или глобална стратегия за растеж.

Финансирането от фаза 1 е еднократна сума от 50 000 EUR. Проектите трябва да продължат около 6 месеца.

Фаза 2. От концепцията до пазара:

Фаза 2 подпомага предприятията във връзка с развитието на създадената бизнес концепция в готов за пазара продукт, услуга или процес, съобразени с стратегията за икономически растеж на компания - кандидат. Дейностите могат, например, да включват изпитвания, прототипиране, валидиране, демонстрация и изпитване в реални условия и пазарна репликация.

Можете да кандидатствате за Фаза 1 като средство за подготовка за Фаза 2 или да кандидатствате директно за Фаза 2.

Вашето проектно предложение трябва да се основава на стратегически бизнес план, който е бил разработен или във Фаза 1, или по друг начин.

Вашето предложение трябва да конкретизира очаквания резултат от проекта и критериите за успех, както и очакваното въздействие върху вашата компания както в качествено, така и в количествено отношение (напр. Върху оборота, заетостта, размера на пазара, управлението на ИП, продажбите, възвръщаемостта на инвестициите или рентабилност).

Трябва да обърнете специално внимание на защитата на интелектуалната собственост и собствеността и да представите убедителни доказателства или мерки за гарантиране на възможността за търговска експлоатация (често наричана "свобода на действие"). Трябва също така да разгледате въпроси, свързани с регулирането и стандартизацията.

Предоставя се безвъзмездна финансова помощ (размер на финансиране 70%) между 0,5 млн. Евро и 2,5 млн. Евро. Можете да поискате по-висока или по-малка сума, надлежно обоснована, когато кандидатствате.
Вашият проект обикновено трябва да отнеме от 12 до 24 месеца, но може да бъде по-дълъг в изключителни и добре обосновани случаи.

Предлагаме следните услуги:

-Проверка на допустимостта и възможностите за кандидатстване:

Тази услуга включва цялостен анализ на кандидатурата - съпоставка на идеята за проект с условията на програмата, анализ на допустимост, извършване на подготвителни действия за постигнане на изискванията и получаване на добра оценка, както и всички други подготвителни действия, необходими за разработката на проекта.

-Подготовка на проекта и подаването му към програмата:

Тази услуга включва подготовка на документацията на проекта и подаването му в електронната система на програмата.

За повече информация и изпращане на оферта, моля свържете се!

Партньор в предоставянето на услугите:

BRAVOPANEL

" Агенция за езикови преводи и легализация на документи. Професионален писмен и устен превод; заверка на документи."Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com