PRIMUS

МЕРКИ, КОИТО СА ОБЯВЕНИ ИЛИ ПРЕДСТОЯТ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРСРПодмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“


Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“


Подмярка 6.1 "Създаване на стопанства на млади фермери"


Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности


Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“


Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2023 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com