PRIMUS

УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ


Услугите за бизнес развитие, които Ви предлагаме са две. Всяка от тях представлява еднократно (инвестиционен проект) или периодично изготвяне (проекти за бизнес развитие) на проекти и тяхното управление. Проектът може да бъде в областта на мениджмънта на предприятието, маркетинг управлението или рекламата на организацията. Моля попитайте допълнително при възникнали въпроси!

1) Инвестиционен проект:


Инвестиционният проект се подготвя и изпълнява с цел създаване на нов бизнес, изработка на нов продукт или разширяване на дейността на бизнеса на клиента.

Инвестиционният проект е планирано във времето управление на конкретни инвестиции.

2) Проекти за бизнес развитие:


Проектите за бизнес развитие се подготвят периодично в рамките на една година и са свързани с оперативното управление на предприятието на клиента.
Услугата представлява постоянно дългосрочно управление.

Клиентът избира един от двата варианта. След като е избрал дали ще инвестира или има нужда от помощ при оперативното управление на предприятието, той избира дали желае изготвяне на проекта, дали желае управление на вече изготвен проект или и двете - планиране и управление на инвестиционния / бизнес проекта.

а) Планиране:


Планирането включва дейности по изготвяне на проект.Проектът съдържа различни елементи в зависимост от това в каква връзка се създава - рекламна кампания, маркетинг стратегия, въртешнофирмен проект или проект за кандидатстване по програми на ЕС.

b) Управление:


Управление на изготвения проект. По време на управлението клиентът се информира за предприетите действия. По време на изпълнението се иска съгласието му за продължаване или промяна на дейностите по проекта, ако има нужда от това.

След като е избрал дали проектът ще се изработва или управлява, или ще се използват и двете опции, клиентът избира, каква иска да е същността на проекта, в коя област ще се изработва - мениджмънт, маркетинг или реклама.

Мениджмънт


Проектът може да включва:

А. Формиране на цели, дейности, очаквани резултати, начин на изпълнение; бюджет; източници на финансиране; екип; индикатори за изпълнение на проекта. Проектът може да включва дейности по маркетинг и реклама на организацията, наемане на помещения и офиси, подбор на персонал, анализ и преструктуриране на персонала, обучение на персонала, дейности по закупуване на оборудване и обзавеждане, дейности по изготвяне на оферти, дейности по комуникация с партньори, подготовка на цени, изграждане на интернет страница или електронен магазин; Анализ и промяна на вътрешните управленски фактори. Съпоставка със законодателството.

Б. Европейски проект : Ежемесечно информиране на клиента за възможностите за кандидатстване по програмите на ЕС. Анализ на допустимостта на клиента за кандидатстване по програмите. Разработка на проекта и подготовка на съпътстващата го документация. Съдействие при подаване на проекта към администрацията. Управление проекта, след отпускане на финансирането.

Маркетинг


Проектът може да включва:

Анализ на пазара: - външна среда, конкуренти, потребители, тенденции;
Вътрешен анализ: продуктово портфолио, търговска дистрибуция, ценови нива, комуникация. Силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ);
Маркетинг стратегия: формиране на цели и планиране;
Реализиране и управление на маркетинг стратегията;

Реклама


Проектът може да включва:

А. Интернет реклама: разработка или обновяване на интернет страница/ електронен магазин, анализ и позициониране в различни онлайн канали и медии; СЕО оптимизация на сайта – позициониране в търсачки като google;
Б. Аудио-визуална реклама: Тв предавания, реклами по радио и телевизия, видео реклама и т.н.


Управление на отпадъците1.Разрешителни режими

Всички фирми, желаещи да извършват събиране, транспортиране и третиране на отпадъци, подлежат на издаване на разрешителен или регистрационен документ.

Заявленията, които следва да се подадат пред компетентните органи, са различни в зависимост от дейностите, които ще се извършват. Примус Инвестмънт предоставя услуги във връзка с обработката на тези заявления:

• Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
• Заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
• Заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за изменение и/или допълнение, както и за прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци;
• Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за продължаване срока на действието на разрешение на организация по оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО);
• Заявления за издаване, за изменение и/или допълнение, както и за продължаване срока на действието на разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на МРО;
• Заявления за вписване, за актуализиране на данни, както и за отписване от регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци;
• Документи за трансграничен превоз на отпадъци по общите информационни изисквания и за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.

2.Отчетност

Задълженията за подаване на информация към компетентните органи (РИОСВ, ИАОС) се отнасят за всички фирми, извършващи дейности с отпадъци, включително и фирмите, които в резултат от дейността си генерират опасни и/или производствени отпадъци. Такива задължения имат например автосервизи, автоморги, пунктове за вторични суровини, сервизи за електрическо и електронно оборудване, производствени предприятия, магазини за хранителни стоки, заведения за обществено хранене и други.

Отчетността изисква документиране на количествата и видовете отпадъци, както и дейностите, извършвани с тях. Информацията периодично се представя пред компетентните органи. Услугите, които фирмата предоставя са следните:

• Подготовка и представяне за заверяване в РИОСВ на отчетни книги за дейности с отпадъци;
• Изготвяне на работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;
• Изготвяне на идентификационен документ за превоз на опасни отпадъци;
• Изготвяне на годишни отчети по отпадъци;Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com