PRIMUS

Европейски фондове


За да осъществи политиките на сближаване, регионално развитие, икономика, образование, земеделие и тн., Европейският съюз предоставя финансови средства на държавите-членки. Тези средства достигат до българските граждани, организации , предприятия, институции и други, след кандидатстване по определени програми. Методът, по който се предоставят средствата е чрез реализирането на проекти, които трябва да съотвестват на определени изисквания и да са релевантни на приоритетите на ЕС.

1)Първата стъпка преди кандидатстване за отпускане на финансова помощ е да имате идея за проект, а именно какво искате да постигнете с финансирането, което ви се предоставя. Дали искате да стартирате бизнес или ще подобрявате материалната база на вече действащо предприятие; ще се занимавате със земеделие или ще създавате среда за повишаване на младежката заетост; трябва да знаете какво целите, къде ще осъществявате дейността си, кои са целевите групи, ваши настоящи или бъдещи партньори, вашите клиенти и други фактори, които ще оказват влияние върху дейността ви.

2)Втората стъпка е да се идентифицира програма, по която да кандидатствате. При разработката на проекта трябва да помислите добре какви ще са вашите цели, защото те трябва да съвпадат с целите на програмата. ЕС желае да осъществи своите политики като един от инструментите е отпускане на финансова помощ за изпълнение на проекти, допринасящи за постигането тези политики. За да получите финансиране, целите на вашия проект и резултатите от него трябва да допринасят до желаните цели и резултати от ЕС.

3)Третата стъпка е свързана с подготовката на документацията и изготвянето на самия проект. В тази фаза на подготовка за кандидатстване трябва да се попълнят всички изискуеми документи от управляващия орган на програмата, по която кандидатствате. В тези документи се включват различни видове декларации, заявление за кандидатстване и формуляра/бизнес плана за кандидатстване, където трябва да опишете вашата идея.

4)Последната стъпка е самото кандидатстване.След като всички изисквания са спазени и всички документи са попълнени, се подават в съответната администрация, отговаряща за изпълнението на програмата, по която кандидатствате, в определения за това срок.За различните програми има различни срокове и начини за кандидатстване. С това свършва вашата работа по кандидатстването и остава да изчакате резултата от оценката на комисията, която се занимава с оценяването на проектите по съответната програма.

Кратка информация за някои от програмите може да получите в следващата секция.
Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com