PRIMUS

GDPR(General Data Protection Regulation)/ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни(Общ регламент относно защитата на данните)


Примус Инвестмънт предлага консултантски услуги на администратори на данни или обработващи данни, във връзка с подготовката и спазването на общия регламент относно защитата на данните .

Услуги:

1. подготовка на документация за спазване на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашата организация.

Услугата вклюва подготовка на различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, процедури за проверка и контрол, уведомления, потвърждения, модели на съгласия за клиенти и служители, искания за достъп до личните данни, мерки за защита на личните данни, договор между администратор и обработващ лични данни, политика за защита на личните данни, вътрешни регистри, клаузи в договори, разрешения, протоколи, както и други релевантни документи.

Цената на услугата се определя след анализ на интензитета на работа, която трябва да се свърши за конкретния администратор, след което се преминава към изготвяне на оферта.

2. Подготовка и избор на длъжностно лице за защита на личните данни

Дейността на длъжностното лице се свежда най-малко до изпълнение на следните задачи:

-да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка;

- да наблюдава спазването на регламента и на други разпоредби за защитата на данни на равнище Съюз или държава членка и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;

- при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката съгласно член 35 (Оценка на въздействието върху защитата на данните) от регламента;

-да си сътрудничи с надзорния орган;

-да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация, посочена в член 36 от регламента, и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси.

Ако обработвате голям брой данни или данните са някои от следните видове( лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.), това означава, че най-вероятно ще ви е необходимо длъжностно лице по защита на данните.

3. Ежемесечни консултации и контрол за спазване на изискванията.

Фирмата предлага и ежемесечни консултации, включващи по-горе споменантите услуги, като следи за правилното спазване на законодателството. Подготовка на документация, контрол за спазване на изискванията, консултантска помощ за дължностното лице или извършване на дейността на длъжностното лице, както и избор на такова лице.
Свържете се с нас

гр.РУСЕ и гр.СОФИЯ

тел.: +359 988 328 806

e-mail: office@primusbg.comPRIMUS
© 2022 Primus Investment LTD. All rights reserved

/ Русе / София / Габрово / Консултантска фирма / Европейски проекти и програми / Цени / office@primusbg.com